Política de privacitat - Avís legal

Aquest document descriu la Política de privacitat que regula el tractament de les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet faciliten en el lloc web http://www.gerbrokers.com , (des d’ara “el Web”).
El titular del Web és GerBrokers Global Solutions SL, amb domicili en Rambla Riera i Penya 18, 08358 Arenys de Munt, Barcelona, Espanya, amb CIF B67603266, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, fulla 547117, foli 203, tom 47280 i autoritzada per la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb el  número J-3777.
La finalitat del Web és donar a conèixer els productes i serveis que comercialitza GerBrokers Global Solutions SL, i donar informació sobre els mateixos, així com facilitar un altre tipus d'informació que creiem que pot ser d'interès i crear un espai de comunicació per als Usuaris d'Internet.
A l'accedir a aquest Web estarà consentint de forma expressa el tractament de les seves dades respecte a aquesta política, tot i que ho fa de manera revocable i sense efectes retroactius. L'accés a aquest Web està, per tant, subordinat a aquesta política, així com a tota la legislació aplicable a la que es fa referència en aquest apartat així com a l'avís legal.
Aquesta política de privacitat s'aplica a totes les pàgines web i dominis que depenguin de gerbrokers.com
 
OBJECTIU
L'objectiu d'aquesta Política de privacitat és donar a conèixer als Usuaris d'Internet la manera en què es recullen, es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten a GerBrokers Global Solutions SL per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.
 
LEGISLACIÓ
Aquesta política està regulada pel reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES
GerBrokers Global Solutions SL
Rambla Riera i Penya 18, 08358 Arenys de Munt
Telèfon: 93 7950249
gerbrokers@gerbrokers.com

FINALITAT DELS TRACTAMENTS I QUALITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Gerbrokers l'informa que les dades personals que vostè ens faciliti, seran tractades amb la finalitat de:
• realitzar una correcta gestió administrativa, econòmica i comercial, de les seves assegurances o estudis d'assegurances
• atendre les seves consultes i sol•licituds
• realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis
• remetre-li comunicacions personals en relació a les seves assegurances
• realització d'enquestes d'opinió i fins estadístiques, ja per informar periòdicament de novetats, productes i serveis tant per mitjans escrits com electrònics,
• compliment de normatives en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Aquest consentiment és en compliment amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades ("RGPD").
Les dades de caràcter personal que se sol•liciten en els formularis del web, són les mínimes dades necessàries i imprescindibles per poder gestionar correctament les sol•licituds dels Usuaris d'Internet, i són adequades, rellevants i no excessives en relació amb les finalitats per les quals es sol•liciten.
Les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris d'Internet han de ser exactes, correctes i estar actualitzades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel•lades.
Les dades de caràcter personal seran cancel•lades quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a GerBrokers Global Solutions SL per aquests tractaments.
Amb caràcter general no s'utilitzaran les dades rebudes per cap finalitat que no sigui atendre a la seva sol•licitud, oferir-li una atenció personalitzada, i sempre relacionat amb les gestions de les seves assegurances contractades a través de Gerbrokers.
 
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades de caràcter personal que facilitin els Usuaris d'Internet seran tractades de forma lleial i lícita, s'utilitzaran per a les finalitats exposades anteriorment i no seran utilitzades per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.
Les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet ens facilitin s'emmagatzemaran en diferents fitxers que formen part del sistema d'informació de GerBrokers Global Solutions SL per realitzar les gestions d'aquest lloc web. Aquests fitxers han estat inscrits en el Registre de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola.
 
¿COM RECOLLIM LES SEVES DADES?
Sempre recollim les seves dades amb el seu consentiment exprés, i pot ser de diferents maneres:
• Quan vostè contacta directament amb Gerbrokers, ja sigui a través del web, o per correu electrònic o per línia telefònica amb motiu de sol•licitar alguna informació sobre els nostres productes o serveis
• Quan vostè contracta una assegurança a través de Gerbrokers.
•  En els formularis de càlcul de prima per una assegurança d'automòbil, llar o vida del web
• En el formulari de comunicació de sinistre del web
• En el formulari de contacte del web
• En el registre d’usuari de l’oficina virtual
• En un xat, amb un representant de Gerbrokers
L'informem que els consentiments atorgats per vostè tenen caràcter totalment revocable. Aquesta revocació la pot fer efectiva mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades tal i com figura a l'inici d'aquesta pàgina o pels diferents mitjans de comunicació que li senyalem. Tanmateix, l'informem que aquesta revocació no té efectes retroactius, amb efectes des del mateix moment de sol•licitud de la revocació.
 
QUI TÉ ACCÉS A LES SEVES DADES?
GerBrokers Global Solutions SL proporcionarà les dades a la companyia o companyies d’assegurances per tal de:
• fer un estudi d’una assegurança que vostè ens sol•liciti, i només les estrictament necessàries a aquest fi.
• formalitzar el seu contracte o contractes d’assegurances, i només les estrictament necessàries a aquest fi.
En cas que vostè tingui una relació comercial amb algun auxiliar extern de GerBrokers Global Solutions SL (figura que es regula en l’article 8 de la llei 26/2006 de mediació d’assegurances i reassegurances), les seves dades seran compartides amb aquest auxiliar.
 
COMUNICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet ens facilitin no seran comunicats a cap altre tercer.
Les dades de caràcter personal dels Usuaris d'Internet poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials, sempre que estigui establert per llei.
 
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
La informació que ens proporcioni es mantindrà als nostres sistemes mentre vostè no sol•liciti la revocació del seu consentiment. Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, si bé que donat el cas, és possible que encara tinguem el dret o obligació, sota la legislació aplicable de demanar, usar, transferir o comunicar la seva informació personal. A més, l'informem que és possible que haguem de conservar certa informació amb la finalitat de manteniment de registres i/o finalitzar qualsevol transacció que hagi iniciat abans de sol•licitar un canvi o eliminació. 
L'informem que conservarem la seva informació personal per el període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privacitat, a menys que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.
 
LEGIMITITZACIÓ
El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites, està permès pel RGPD de conformitat amb les següents bases jurídiques: La base legal per atendre la relació de negoci, és la legitimació per consentiment exprés de l'Usuari; vostè ha autoritzat, a través d'un formulari automatitzat i / o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats. Vostè pot revocar el consentiment donat en tot moment. La base legal per atendre la relació contractual, és la legitimació per execució d'un contracte subscrit amb vostè. A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals. En tots dos casos, per poder atendre i gestionar correctament la seva sol•licitud, l'interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la seva sol•licitud. 
 
CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet ens facilitin seran tractades amb total confidencialitat. GerBrokers Global Solutions SL en la seva qualitat de responsable de la gestió i el control d'aquest Web, es compromet a guardar secret professional respecte a aquestes dades de caràcter personal i garanteix el deure guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.
GerBrokers Global Solutions SL té implementades totes les mesures de caràcter  tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin d'una acció humana o d'un mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.
No obstant això, la transmissió d'informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d'Internet no és totalment segura; per això, i malgrat que GerBrokers Global Solutions SL realitzarà els esforços necessaris per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat de les mateixes durant el trànsit fins al Web. Tota la informació que els Usuaris d'Internet facilitin per aquest mitjà, s'enviarà pel seu compte i risc.
 
ELS SEUS DRETS ATENYENT A LES DADES FACILITADES
• Les persones que hagin facilitat les seves dades de caràcter personal a GerBrokers Global Solutions SL podran exercir, si ho desitgen, els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.
• Per poder exercir aquests drets, podran dirigir-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol•licitud, a GerBrokers Global Solutions SL amb domicili en Rambla Riera i Penya 18, 08358 Arenys de Munt, Barcelona, Espanya o en la següent adreça de correu electrònic: gerbrokers@gerbrokers.com amb la referencia "Protecció de dades personals", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol•licitud.
• Té també dret a presentar un reclamació davant l'Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament no s'ajusta al RGPD.
• Dret a la portabilitat de les seves dades personals
• Per exercir els drets, s'ha de verificar la seva identitat mitjançant l'enviament del seu DNI o un altre document acreditatiu legal com el passaport.
L'exercici per part seva d'aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d'interès general, com la prevenció o detecció de delictes o pels nostres propis interessos, com el manteniment de confidencialitat de l'assessorament jurídic. Si vostè exercís algun d'aquests drets, comprovarem que està facultat per això, i li respondrem en un mes (segons l'RGPD) o en el termini màxim previst en la normativa espanyola, si aquest fos inferior.
 
MENORS D’EDAT
GerBrokers Global Solutions SL entén la importància de protegir la privacitat dels menors d'edat, especialment en un entorn online.
GerBrokers Global Solutions SL no durà a terme voluntàriament el tractament de dades de caràcter personal relatives a menors d'edat. En el cas que es tingui coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor d'edat, s'adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.
 
NAVEGACIÓ ANÒNIMA
Gerbrokers obté informació anònima sobre els seus visitants. Això significa que aquesta informació no es pot associar a un usuari concret i identificat. Les dades que se'n conserven són:
• La data i hora d'accés al web.
• L'adreça IP del dispositiu que accedeix al web.
• L'adreça d'internet d'un enllaç que redirigeix a l'usuari al nostre web.

CONSENTIMENT
En acceptar aquesta Política de privacitat els Usuaris d'Internet estan d'acord amb tots els aspectes exposats en aquest document i ens autoritzen a tractar les seves dades de caràcter personal per a les finalitats exposades anteriorment.
 
ALTRES
Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta Política de privacitat pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: gerbrokers@gerbrokers.com.
 
VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
La Política de privacitat del Web ha estat actualitzada al maig de 2018. 
GerBrokers Global Solutions SL es reserva el dret a modificar la Política de privacitat del Web en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text serà publicat en aquest mateix Web.
Es recomana als Usuaris d'Internet que accedeixin periòdicament a aquesta Política de privacitat que trobaran al Web.

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top